Terms of Service

การเข้าถึงและการใช้บริการของคุณจะขึ้นอยู่กับการยอมรับและการปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้อกำหนดเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับผู้เข้าชมผู้ใช้และบุคคลอื่นที่เข้าถึงหรือใช้บริการทั้งหมด

เมื่อเข้าถึงหรือใช้บริการนี้คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดใด ๆ คุณจะไม่สามารถเข้าถึงบริการได้

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ
บริการของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามที่ไม่ใช่เจ้าของหรือควบคุมโดยเรา

เราไม่มีอำนาจควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหานโยบายความเป็นส่วนตัวหรือการปฏิบัติใด ๆ ของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม คุณรับทราบและยอมรับว่าเราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้หรือพึ่งพาเนื้อหาสินค้าหรือบริการที่มีอยู่ในหรือผ่าน เว็บไซต์หรือบริการดังกล่าว

เราขอแนะนำให้คุณอ่านข้อกำหนดในการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามที่คุณเยี่ยมชม

กฎหมายที่บังคับใช้
ข้อกำหนดเหล่านี้จะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของมลรัฐแอละแบมาประเทศสหรัฐอเมริกาโดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติที่ขัดต่อกฎหมาย

ความล้มเหลวของเราในการบังคับใช้สิทธิใด ๆ หรือข้อกำหนดในข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์เหล่านั้น หากบทบัญญัติใดในข้อกำหนดเหล่านี้ถือเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้โดยศาลบทบัญญัติที่เหลืออยู่ของข้อกำหนดเหล่านี้จะยังคงมีผลบังคับใช้ ข้อกำหนดเหล่านี้ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างเราเกี่ยวกับบริการของเราและแทนที่และแทนที่ข้อตกลงก่อนหน้านี้ที่เราอาจมีระหว่างเราเกี่ยวกับบริการ

การเปลี่ยนแปลง
เราขอสงวนสิทธิ์ในการดัดแปลงหรือแทนที่ข้อตกลงนี้เมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร แต่เพียงผู้เดียว หากการแก้ไขเป็นข้อมูลสำคัญเราจะพยายามแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนที่ข้อกำหนดใหม่จะมีผล สิ่งที่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจะได้รับการพิจารณาตามที่เห็นสมควร แต่เพียงผู้เดียว

เมื่อคุณยังคงเข้าถึงหรือใช้บริการของเราหลังจากที่การแก้ไขเหล่านี้มีผลบังคับใช้แล้วคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดที่แก้ไขใหม่ หากคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขใหม่โปรดหยุดใช้บริการ

Scroll to Top